POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

Zespół Perła z Litwy
w Aix en Provence
9 maja 2018 - Zespół Perła na Dniu Europejskim w Aix en Provence

9 maja - Zespół Perła w Szkole Polskiej i w Centre la Grande Bastide

13 maja 2018 - Jarmark Kresowy EST'ivales z udziałem zespołu Perła z Litwy


L'ensemble Perla de Lituanie
à Aix en Provence
le 9 mai 2018 - L'ensemble Perla à la Journée Européenne à Aix en Provence

Le 9 mai - L'ensemble Perla à l'Ecole Polonaise et au Centre la Grande Bastide

Le 13 mai 2018 - Fête Populaire EST'ivales avec la participation de l'ensemble Perla de Lituanie

          

 

Polski zespół tańca ludowego PERŁA z Niemenczyna koło Wilna na Litwie.

 

Zespół Tańca Ludowego „Perła” powstał w Niemenczynie (Rejon Wileński) w 2004 r. Obecnie do 6 grup tanecznych uczęszcza prawie 150 tancerzy w wieku od 6 do 22 lat. Zespół jest wielokrotnym laureatem różnorodnych konkursów i turniejów tańca na Litwie. Repertuar „Perły” składa się z tańców polskich, litewskich, wileńskich. Zespół tańczy także tańce różnych narodów Świata (ukraińskie, rosyjskie, łotewskie, białoruskie, gruzińskie, mołdawskie, włoskie). W roku 2016 zwyciężył w litewskim TV Show „Kadagys” (jałowiec), w którym udział brali największe zespoły z Litwy. Podczas swojej aktywnej działalności zespół miał okazję być w Polsce, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Macedonii, Łotwie, Ukrainie i Węgrzech.

Kierownik artystyczny i choreograf - German Komarowski

Choreografowie: Ewa Bartusewicz i Erwin Mieczkowski

Polonica przyjmuje grupę reprezentacyjną złożoną z młodzieży w wieku od 15 do 19 lat. Zespół wystąpi na Dniach Europejskich w Aix en Provence i przedstawi program międzynarodowy, który ukaże tańce krajów zazwyczaj mało reprezentowanych, takich jak Estonia, Litwa czy Słowacja. Młodzi Polacy z Francji oraz młodzi Francuzi będą mieli okazję spotkać młodych Polaków z Litwy w czasie spotkania w Domu Kultury La Grande Bastide. Kulminacyjnym punktem ich pobytu będzie występ w czasie Jarmarku Kresowego "EST'ivales"13 maja 2018 roku w Roquefavour. Można wtedy będze podziwiać pełną gamę ich talentu.
L'ensemble polonais de danses folkloriques PERLA de Niemenczyn (Vilnius) en Lituanie.

 

L’ensemble de danse folklorique « Perła» a été fondé en 2004 à Niemenczyn (Région de Vilnius) en Lituanie. Aujourd’hui, il est composé de six groupes de danse regroupant 150 danseurs, âgés de 6 à 22 ans. L’ensemble est lauréat de nombreux concours et tournois de danse en Lituanie. « Perła » possède dans son répertoire des danses polonaises, lituaniennes, de la région de Vilnius, mais aussi des danses de différents pays du monde (Ukraine, Russie, Biélorussie, Lettonie, Géorgie, Moldavie, Italie). En 2016, l’ensemble a remporté le prestigieux concours télévisé lituanien « Kadagys ». Il a eu l’occasion de présenter ses danses lors de nombreux tournées en Pologne, Biélorussie, Bulgarie, Croatie, République Tchèque, Macédoine, Lettonie, Ukraine et Hongrie.

Directeur artistique et chorégraphe – German Komarowski

Chorégraphes : Ewa Bartusiewicz et Erwin Mieczkowski

L'association Polonica accueille le groupe de représentation composé de jeunes entre 15-19 ans.

Le groupe se produira lors de la Journée Européenne à Aix en Provence dans un programme international qui mettra en valeur les pays habituellement peu représentés comme l'Estonie, la Lituanie, la Slovaquie. Les jeunes Polonais de la France et les jeunes Français pourront rencontrer les jeunes Polonais de Lituanie lors de la rencontre dans le Centre La Grande Bastide. Le point culminant du séjour des danseurs de Perla sera leur prestation lors de la Fête Populaire "EST'ivales" le 13 mai 2018au Roquefavour. On pourra alors voir toute la panoplie de leurs talents.