POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

PONIEDZIAŁEK 13 MARCA 2017
Polonica uczestniczyła w

Europejskiej Wioś
nie Poezji

organizowanej przez C.E.I.S Salon de Provence

Każdy z zaproszonych gości przedstawił poezję ze swojgo krqju

LUNDI 13 MARS 2017

Polonica a participé au

 

Printemps européen de la poésie

 

organisé par C.E.I.S de Salon de Provence

 

Tous les participants ont présenté la poésie de leurs pays respectifs.

 

Powitanie uczestników Bienvenue aux participants
Polska - Polonica przedstawia wiersze Wisławy Szymborskiej i Leszka Długosza w oryginale i  tłumaczeniu na francuski La Pologne - Polonica présente les poèmes de  Wisława Szymborska et de Leszek Długosz en polonais et traduit en français
Na koniec -  piosenka o poetach Pour finir - une chanson sur les poètes
Zdjęcie wszystkich uczestników La photo de tous les participants
Inne kraje Les autres pays
Francja / France Węgry Hongrie
Rumunia Roumanie Bułgaria Bulgarie
Hiszpania Espagne Hymn europejski Hymne européen