POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

PROGRAM WRZESIEŃ-STYCZEŃ 2019 PROGRAMME SEPTEMBRE-JANVIER 2019

 WRZESIEŃ

SEPTEMBRE

NIEDZIELA 9 WRZEŚNIA 2018 - DZIEŃ STOWARZYSZEŃ ASSOGORA
10.00 - 18.00 Cours Mirabeau, Aix en Provence

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018 - JOURNEE DES ASSOCIATIONS ASSOGORA
10h00 - 18h00 Cours Mirabeau, Aix en Provence

NIEDZIELA 9 WRZEŚNIA 2018 - Pierwsza polska msza w sezonie
18.00 Kościół St André, 5 av André Magnan, Aix en Provence

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018 - Première messe polonaise de la saison
10h00 - 18h00 Eglise St André, 5 Av André Magnan, Aix en Provence

PIĄTEK - NIEDZIELA 21 - 23 WRZEŚNIA 2018 Konferencja instruktorska ZHP we Francji informacje Couteron k/ Aix en Provence
Informacje  : 06 60 90 39 62

VENDREDI - DIMANCHE 21 - 23 SEPTEMBRE - Conférence des responsables des scouts polonais en France informations Couteron près d'Aix en Provence
Renseignements
: 06 60 90 39 62

SOBOTA 22 WRZEŚNIA – NIEDZIELA 23 WRZEŚNIA 2018 – Biwak Harcerski Couteron k/Aix en Provence Informacje  : 06 60 90 39 62

SAMEDI 22 SEPTEMBRE - DIMANCHE 23 SEPTEMBRE 2018 – Bivouac de la troupe de scouts Couteron près d'Aix en Provence Renseignements : 06 60 90 39 62

 ŚRODA 26 WRZEŚNIA 2018 - EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW
14
:00 - 18:00 Plac koło Merostwa, Aix en Provence

MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018 - JOURNEE EUROPEENNE DES LANGUES
14h00 - 18h00 Place de l'Hôtel de Ville, Aix en Provence

 PAŹDZIERNIK

OCTOBRE

  SOBOTA - NIEDZIELA 13-14 PAŹDZIERNIKA 2018 BIWAK HARCERSKI
Draguignian Informacje  : 06 60 90 39 62

  SAMEDI - DIMANCHE 13-14 OCTOBRE 2018 – BVOUAC DES SCOUTS
Draguignan Renseignements : 06 60 90 39 62

  PIĄTEK – PONIEDZIAŁEK 12-15 PAŹDZIERNIKA 2018 - Wycieczka uczestników kursow jezyka polskiego do Krakowa
W programie – zwiedzanie Krakowa i Wieliczki, praktyczne zastosowanie języka polskiego w różnych sytuacjach,
Udział w koncercie "L'air du temps" organizowanego przez Stowarzyszenie Polonica w Krakowie

  VENDREDI – LUNDI 12-15 OCTOBRE 2018 – L'excursion des étudiants des cours de polonais à Cracovie
Au programme – visite de Cracovie et Wieliczka, l'application pratique du polonais dans des différentes situations. Participation au concert "L'air du temps" organisé par L'association Polonica à Cracovie

SOBOTA 13 PAŹDZIERNIKA 2018 – Wieczór "L'air du temps" – koncert piosenki francuskiej
w wykonaniu Leszka Długosza, Denisa D'antoni i Duetu Nova Aura
(promocja języka francuskiego Krakowie)
20:00 Księgarnia muzyczna Kurant, Rynek Główny, Kraków

SAMEDI 13 OCTOBRE 2018 – Concert "L'air du temps" – concert de la chansons française par Leszek Długosz, Denis D'antoni et Duo Nova Aura (promotion de la langue française à Cracovie)
20h00 Librairie musicale Kurant, Rynek Główny (Place du Marché), Cracovie 

PIĄTEK 19 PAŹDZIERNIKA 2018 - WALNE ZEBRANIE
w programie po Zebraniu poczęstunek , polskie ciasta, napoje
20h00 - Sala Le Bastidon przy Centrum La Grande Bastide,
Aix en Provence (sala naprzeciwko parkingu)
(plan)

Informacje : 04 42 94 41 24 / 04 42 20 68 30

VENDREDI 19 OCTOBRE 2018 - L'ASSEMBLEE GENERALE
au programme après l'Assemblée  gâteaux polonais, boissons,
20h00 - Salle "Le Bastidon" près du Centre "La Grande Bastide",
Aix en Provence - (salle en face du parking)
(plan)
Renseignements :
04 42 94 41 24  / 04 42 20 68 30

PIĄTEK 26 PAŹDZIERNIKA 2018 o 20:00 FANTAZJA POLSKA w wykonaniu zespołu CRACOVIA DANZA z Krakowa
100 lat odzyskanej niepodległości !   
spektakl w dwóch częściach (Poloneza czas zacząć i Wesele w Ojcowie)  Wyjątkowe wydarzenie !!!
Théâtre La Chaudronnerie 19, Promenade Jeff Musso 13600 La Ciotat Parking Indigo Vieux-Port
Rezerwacje - POLONICA 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05
  polonica@aixpolonica.net
Bilety : Pełna taryfa : 30€   Ulgowe : 28€  Polonica : 25€
więcej informacji : Fantazja Polska

VENDREDI 26 OCTOBRE 2018 à 20h00 - FANTAISIE POLONAISE par l'ensemble CRACOVIA DANZA (Cracovie, Pologne)
100 ans de l'indépendance retrouvée !  spectacle en deux parties (A la Polonaise et Noces à Ojcow)
L'évènement exceptionnel !!!
Théâtre La Chaudronnerie 19, Promenade Jeff Musso 13600 La Ciotat Parking Indigo Vieux-Port
Réservations - POLONICA 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05
 
polonica@aixpolonica.net
Billets : Plein : 30€   Réduit : 28€  Polonica : 25€
plus de renseignements :
Fantaisie Polonaise

 LISTOPAD

NOVEMBRE

CZWARTEK 1 LISTOPADA 2018 Z okazji Święta Wszystkich Świętych, spotkanie przy grobie poety polskiego, Konstantego Gaszyńskiego
15h00 – Cmentarz St Pierre, Aix en Provence,
Informacje : 04 42 50 62 26/
0
4 42 94 41 24

JEUDI 1 NOVEMBRE 2018 - A l'occasion de la Fête de la Toussaint, rencontre près de la tombe du poète polonais Constantin Gaszyński
15h00
– Cimetière St Pierre Aix en Provence.
Renseignements : 04 42 50 62 26 /
04 42 94 41 24

SOBOTA - NIEDZIELA 10-11 LISTOPADA 2018 BIWAK HARCERSKI
Couteron k/ Aix en Provence Informacje  : 06 60 90 39 62

SAMEDI - DIMANCHE 10-11 NOVEMBRE 2018 BIVOUAC DES SCOUTS
Couteron / Aix en Provence Renseignements : 06 60 90 39 62

NIEDZIELA 11 LISTOPADA 2018 - DOROCZNE OGNISKO WOLNOŚCI
 100 lat odzyskanej niepodległości ! Zapraszamy wszystkich na to wyjątkowe święto !
Ognisko rozpocznie uroczysta msza polowa o 12tej.
Następnie - reszta programu !

W programie : uroczystości, ognisko, wspólne śpiewanie przy dźwiękach gitar, Piknik i pieczenie kiełbasek (Kiełbaski i napoje zapewnia Polonica, czekamy na wasze sałatki i ciasta!)
12:00 Uroczysta Msza polowa
13:00 - Ognisko
Couteron k/ Aix en Provence 
470 Chemin de Chave, Centre Eclaireurs de France de Couteron plan
Informacje : 04 42 50 62 26/04 42 95 14 05

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 – FEU DE CAMP TRADITIONNEL pour la Fête de l'Indépendance
100 ans de l'indépendance retrouvée !   Venez nombreux à cette fête exceptionnelle !!!
La Fête commencera par une messe solennelle à 12h.
Ensuite - le déroulement du programme

Au programme : festivités, chants polonais au son des guitares
Déjeuner en plein air - saucisses polonaises grillées au feu !(Saucisses et boissons offertes par Polonica, nous attendons vos salades et pâtisseries !)
12h00 - Messe solennelle en plein air

13h00
- Feu de Camp
Couteron / Aix en Provence 
470 Chemin de Chave, Centre Eclaireurs de France de Couteron plan
Renseignements : 04 42 50 62 26/04 42 95 14 05

 GRUDZIEŃ

DECEMBRE

  SOBOTA 1 GRUDNIA 2018 – "POLSKA NA 4 RĘCE"
 100 lat odzyskanej niepodległości !  
 Koncert fortepianowy - Recital na cztery ręce
w wykonaniu Agnieszki Zahaczewskiej i Krzysztofa Książka,
półfinalisty Konkursu Chopinowskiego 2015
w programie :
Chopin, Szymanowski, Paderewski, Kurpiński
20:30 – Kościół St Esprit, rue Espariat, Aix en Provence

Bilety : Cena 12 euro, ulgowe – członkowie Poloniki i młodzież szkolna oraz emeryci i bezrobotni – 10 euro
Informacje i rezerwacje: 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05 polonica@aixpolonica.net

Sprzedaż biletów od 11tej – 20tej rue Espariat koło Kościoła St Esprit.

 

SAMEDI 1 DECEMBRE 2018 – Concert piano "LA POLOGNE"
 100 ans de l'indépendance retrouvée !
Concert piano - Récital à quatre mains

par Agnieszka Zahaczewska et Krzysztof Książek, demi-finaliste du Concours Chopin de Varsovie 2015
Au programme :
Chopin, Szymanowski, Paderewski, Kurpiński
20h30
– Eglise St Esprit, rue Espariat, Aix en Provence
Renseignements : 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05
Tarif : plein 12 euro, réduit – membres de Polonica, scolaire, retraités, chômeurs 10 euro.
Renseignements et réservations : 04 42 50 62 26 / 04 42 95 14 05 polonica@aixpolonica.net

Vente des billets à partir de 11h00 – 20h00 rue Espariat à coté de l'Eglise.

SOBOTA 1 GRUDNIA 2018 ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA HARCERSKA Harcerze z drużyny Ścieżka przygotowują
pierniczki i kartki na święta na kiermasz świąteczny
10h -17h,
Centre Socio-Culturel La Grande Bastide, Aix en Provence
Informacje : 06 60 90 39 62

SAMEDI 1 DECEMBRE 2018 – UN RASSEMBLEMENT DES SCOUTS POUR PREPARER NOËL
Les scouts de la troupe "Ścieżka" préparent les pains d'épices et les cartes de Noël pour le petit marché de Noël.
10h -17h, Centre Socio-Culturel La Grande Bastide, Aix en Provence

Renseignements : 06 60 90 39 62

ŚRODA 5 GRUDNIA 2018 - ŚWIĘTY MIKOŁAJ W POLSKIEJ SZKOLE
Sale Parafii St André, 5 av André Magnan, Aix en Provence

MERCREDI 5 DECEMBRE 2018 – SAINT NICOLAS A L'ECOLE POLONAISE
Salles de la Paroisse St André, 5 av André Magnan, Aix en Provence

NIEDZIELA 16 GRUDNIA 2018 - SKLEP POLSKI DELICEPOL Z MARSYLII W AIX EN PROVENCE
Można składać wcześniej zamówienia tel : 04 91 41 82 12
www.delicepol.com  
16:00– 18:00 Sale Parafii St André, 5 av André Magnan, Aix en Provence

DIMANCHE 16 DECEMBRE 2018 MAGASIN POLONAIS DELICEPOL DE MARSEILLE A AIX EN PROVENCE
Les commandes au : 04 91 41 82 12  www.delicepol.com
16h00 – 18h00 Salles de la Paroisse St André, 5 av André Magnan, Aix en Provence

NIEDZIELA 16 GRUDNIA 2018 -  POLSKA WIGILIA
Bufet tradycyjnych potraw świątecznych
, Wspólne śpiewanie kolęd,
Kiermasz świąteczny
(polski prezent pod choinkę - rzemiosło artystyczne, kartki, i in.)
18:00 - Centre culturel "La Grande Bastide", Aix-en-Provence
(plan)
Cena wejściówki : 15 € dla członków Poloniki, 20€ dla osób spoza Poloniki, 10€ dzieci pow. 7 lat.
Informacje, rezerwacje :
04 42 20 68 30 / 04 42 94 41 24
mail :
polonica@aixpolonica.net
DIMANCHE 16 DECEMBRE 2018  - SOIREE DE NOËL

selon les traditions polonaises
Le buffet des plats traditionnels Les chants de Noël en commun.
Petit Marché de Noël – (cadeaux de Noël - artisanat polonais, cartes etc.)

18h00 - Centre culturel "La Grande Bastide", Aix-en-Provence
(plan)
Prix de l'entrée : 15 € pour les membres de Polonica, 20 € pour les non-membres, 10€ les enfants au-dessus de 7 ans.
Renseignements, réservations : 04 42 20 68 30 / 04 42 94 41 24
mail
: polonica@aixpolonica.net

NIEDZIELA 13 STYCZNIA 2019 -  KOLĘDOWANIE Z POLSKĄ SZKOŁĄ - PODWIECZOREK Z KOLĘDĄ
15:30 - Centre culturel "La Grande Bastide", Aix-en-Provence
Informacje
: 06 60 90 39 62
DIMANCHE 13 JANVIER 2019  - CHANTONS NOËL AVEC ECOLE POLONAISE
15h30 - Centre culturel "La Grande Bastide", Aix-en-Provence
Renseignements :  06 60 90 39 62

SOBOTA 26 STYCZNIA 2019 – Kurs gotowania "Barszczyk z krokietem i coś jeszcze" 
Wyłącznie na zapisy, ilość miejsc ograniczona.
Zapis – 15 Euro.
10:00 – 13:00 Centre Socio-Culturel La Grande Bastide
Informacje i zapisy
: 04 42 50 62 26 polonica@aixpolonica.net

SAMEDI 26 JANVIER 2019 – Atelier cuisine "Barszcz z krokietem & Co" 
Uniquement sur l'inscription, nombre de places limité. Tarif – 15 Euro.
10h00 – 13h00 Centre Socio-Culturel La Grande Bastide
Renseignements et inscriptions
: 04 42 50 62 26 polonica@aixpolonica.net

Nasz Facebook : https://www.facebook.com/AssociationPolonica

Notre Facebook : https://www.facebook.com/AssociationPolonica

   

Zapraszamy wszystkich na aperitif  w drugą i czwartą niedzielę miesiąca po polskiej mszy !
19:00 Sale parafii St André, 5 av André Magnan, Aix en Provence

Tous les deuxièmes et quatrièmes dimanches du mois un apéritif convivial est offert (après la messe polonaise). Venez nombreux !
19h00 Salles de la paroisse St André, 5 av André Magnan, Aix en Provence

ZAJĘCIA STAŁE :

ACTIVITES PERMANENTES :

- Msze po polsku : w każdą  2 et 4 niedzielę miesiąca,
18:00
Parafia St André, Aix-en-Provence.

- Messes en polonais : 18h00 - chaque 2ème et 4ème dimanche du mois, Paroisse St André, Aix en Provence

- 19:00 (Po mszy) aperitif w salach – zapraszamy wszystkich! miłe spotkanie i możliwość porozmawiania

- 19h00 (après la messe) l'apéritif convivial dans les salles – offert à tous ! - possibilité de rencontre et conversation

   

- Szkoła Polska dla dzieci : środa po południu : 06 60 90 39 62  

- L’Ecole polonaise pour les enfants : mercredi après-midi : 06 60 90 39 62   

- Kurs polskiego dla dorosłych : 04 42 50 62 26    

Cours de polonais pour les adultes : 04 42 50 62 26

   

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby nam pomóc w organizacji tych wydarzeń. Prosimy o zgłoszenia do członków Zarządu. Każda pomoc jest dla nas cenna.
W razie potrzeby prosimy kontaktować się z nami

Nous prions les personnes souhaitant nous aider à organiser toutes ces actions de bien vouloir se manifester auprès des membres du Conseil d’Administration. Chaque aide nous sera précieuse. 
N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin