POLONICA

Polonica - Stowarzyszenie Francusko-Polskie w Aix en Provence

Polonica - Association Franco-Polonaise à Aix en Provence

Strona główna
Page d'accueil

Kontakt z nami
Contactez-nous

Program
Programme

Zajęcia stałe
Activités permanentes

Co było - zdjęcia
Le passé - photos

Szkoła polska
Ecole polonaise

Polecamy/Nous
recommandons

Tradycje/Regiony
Traditions/Région

Inf. praktyczne
infos pratiques

 

SZKOŁA POLSKA
im. Konstantego Gaszyńskiego
ECOLE POLONAISE
Constantin Gaszynski

 (*)  

Adres pocztowy :
Stowarzyszenie POLONICA / Szkoła Polska
Maison de la Vie Associative
le Ligourès
Place Romée de Villeneuve
13090 Aix en Provence
Francja
Zajęcia odbywają się :
Kursy dorosłych oraz
Dzieci : Poziom I i II
w lokalach Parafii St André
5, av André Magnan, Val St André
Aix en Provence
Dzieci Poziomy III - IV - V oraz klasy przedszkolne
Centre Socioculturel "La Grande Bastide", Avenue du Square,
Val St André, Aix en Provence
Adresse postale :
Association POLONICA / Ecole Polonaise
Maison de la Vie Associative
le Ligourès
Place Romée de Villeneuve
13090 Aix en Provence
Les cours ont lieu :
Les cours adultes et
Les enfants : Niveau I et II
dans les locaux de la Paroisse St André
5, av André Magnan, Val St André
Aix en Provence
Les enfants Les niveaux III - IV - V et classes maternelles
Centre Socioculturel "La Grande Bastide", Avenue du Square,
Val St André, Aix en Provence

 

Zapisy do Szkoły Polskiej

Dla dzieci : 06 60 90 39 62 (Magdalena Guilhou)
szkolapolska.aix@aixpolonica.net

Dorośli : 04 42 50 62 26 (Joanna Garnczarek)
polonica@aixpolonica.net 

Les inscription à l'Ecole Polonaise

Les enfants : 06 60 90 39 62 (Magdalena Guilhou)
szkolapolska.aix@aixpolonica.net

Adultes : 04 42 50 62 26 (Joanna Garnczarek)
polonica@aixpolonica.net 

Opłaty za miesiąc
Jedno dziecko : 23 €
Dwoje dzieci : 33 €
Troje dzieci : 40 €
Czworo dzieci : 45 €

Pięcioro dzieci : 50 €

Dorośli : 35 €

Opłaty czekiem lub przelewem bankowym

Dla dzieci - zapis każdej rodziny do Stowarzyszenia Polonica jest obowiązkowy

Dla dorosłych - obowiązkowy jest zapis indywidualny lub rodzinny do Stowarzyszenia Polonica

Les tarifs par mois
Un enfant : 23 €
Deux enfants : 33 €
Trois enfants : 40 €
Quatre enfants : 45 €

Cinq enfants : 50 €

Adultes : 35 €

Payement par chèque ou par virement

Pour les enfants - l'inscription de chaque famille à l'Association Polonica est obligatoire

Pour les adultes - l'inscription individuelle ou familiale à l'Association Polonica est obligatoire

 

Zajęcia / Les cours

Dla dzieci : w środy od 14 godz do 17 godz

Informacje :06 60 90 39 62
 szkolapolska.aix@aixpolonica.net

Les enfants : tous les mercredis de 14h00 à 17h00

Renseignements : 06 60 90 39 62

 szkolapolska.aix@aixpolonica.net

Kurs polskiego

Dorośli : Informacje : 04 42 50 62 26
polonica@aixpolonica.net 

Początkujący : wtorek 19:30

Początkujący II stopnia: środa 19:30
Poziom średni  : czwartek 19:30

Wyższy I i II stopnia : czwartek 19:30

Cours de polonais

Adultes : Renseignements : 04 42 50 62 26
polonica@aixpolonica.net
 

Débutants : mercredi 19h30

Débutants II : mercredi 19h30

Moyens : jeudi à 19h30

Supérieur I et II: jeudi 19h30

 

 

NASI NAUCZYCIELE - NOS ENSEIGNANTS (2018/2019)

 

 

Szkoła dla dzieci

Ecole pour les enfants

 

Kursy polskiego dla dorosłych
Cours de polonais pour les adultes


Dorota Kuczkowska - nauczyciel prowadzący

Magdalena Albouy

Grażyna Fejklowicz

Klasy przedszkolne (3-5 lat
Classes maternelles (3-5 ans)

Zabawy z dziećmi, zajęcia plastyczne,
czytane historie - w języku polskim

 Des jeux, des activités manuelles,
des histoires - en polonais


Joanna Garnczarek

Początkujący / Les débutants
kurs wtorek / cours mardi

Pierwszy kontakt z językiem polskim /

Premier contact avec la langue polonaise


Mariola Sieczka-Pianetti
nauczyciel prowadzący

Anna Maziarz
nauczyciel pomocniczy

SZKOŁA /ECOLE

Poziom I a
Niveau I a

Język polski, nauka pisania i czytania
La langue polonaise, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture


Joanna Garnczarek

Początkujący II / Les débutants II
kurs środa / cours
mercredi

Rozwijanie znajomości języka polskiego /

Développement de la connaissance de la langue polonaise


Kamila Loïodice

Poziom I b
Niveau I b

Język polski, nauka pisania i czytania
La langue polonaise, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture

Marta Foltzer

Poziom średni / Les moyens
kurs czwartek / cours
jeudi

Rozwijanie znajomości języka polskiego /

Développement de la connaissance de la langue polonaise

 

Krystyna Faure

 

Poziom II
Niveau
II
Język polski, nauka pisania i czytania
La langue polonaise, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture


Joanna Garnczarek

Poziom wyższy I i  II / Supérieur I et II
kurs czwartek / cours jeudi

Konwersacje, pogłębienie znajomości języka mówionego, gramatyki i ortografii /

Conversations, l'approfondissement des connaissances de la langue parlée, la grammaire et l'orthographe

Natalia Duvette

 

Poziom III
Niveau
III
Język polski, nauka pisania i czytania
La langue polonaise, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture


Magdalena Borucka-Guilhou
(dyrektor/directeur)

Poziom IV
Niveau IV
Język polski, wiedza o Polsce
La langue polonaise
Approfondissement de la connaissance de la Pologne

Wszyscy nauczyciele są wolontariuszami

 

Tous les enseignants sont bénévoles


Marta Foltzer

Poziom V
Niveau V

Język polski, elementy literatury i historii Polski
La langue polonaise, éléments de la littérature et l'histoire de la Pologne


Joanna Garnczarek

Na wszystkich poziomach
Tous les niveaux

Umuzykalnienie, przygotowanie muzyczne do spektakli
Musique, préparation des spectacles

 

 

Krystyna Faure

 

Poziom I
Niveau
I
Katecheza po polsku - dla chętnych z poziomu I

Catéchisme en polonais - pour les volontaires du niveau I


Ksiądz Krzysztof Nowak

Poziomy II - V
Niveaux II  - V

Katecheza po polsku -
Dla chętnych z poziomów szkolnych

Catéchisme en polonais
Pour les volontaires des niveaux scolaires

 

Regulamin Szkoły Polskiej

 

Co się dzieje w naszej szkole? / Que se passe-t-il dans notre école?

 

   

 

 

 

 

 

Emblème de l'Ecole Polonaise, idée originale Marta Foltzer (*) Emblemat Szkoły Polskiej, projekt Marta Foltzer

 

 

 

 

 

 

sudbois